Sponsorem artykułu jest Kancelaria prawna Chorzów – Oziębłowski

Akty oraz pisma które powstają w każdej kancelarii prawnej wykonane są przez notariusza zrozumiale i przejrzyście. Bardzo zachęcamy do skorzystania z usług proponowanych przez wiodące kancelarie prawne. Jest to najlepszy sposób na rozwiązanie swoich spraw. Notariusz kancelarii prawnej obowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na dokonywane czynności notarialne. Nasz notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Czym zajmują się notariusze? Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynność notarialna może być dokonana w kancelarii prawnej lecz również w innym miejscu, jeżeli wymaga tego charakter czynności a także szczególne okoliczności. Tego typu okoliczności dotyczą najczęściej spisywania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy też sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na kiepski stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.

Wykonane zgodnie z prawem przez notariusza czynności notarialne, mają charakter dokumentu urzędowego. Funkcjonowanie zatrudnionych kancelarii prawnej notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z tą ustawą notariusz to osoba zaufania publicznego i przeznaczony jest on do wykonywania procesów, którym strony są obowiązane lub też pragną nadać formę notarialną, i wszystkie te działania sprawiają, że dokumenty nabierają charakteru pism urzędowych. Podczas przeprowadzania czynności notarialnych notariusz nadzoruje należyte zabezpieczenie praw oraz słusznych interesów stron a także innych osób, których dosięgną działania prawne tej czynności a także udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonywanej czynności notarialnej.